PHP身份证验证功能代码实现

详细PHP身份证验证代码分享如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
var regIdCard = /^(^[1-9]\d{7}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])\d{3}$)|(^[1-9]\d{5}[1-9]\d{3}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])((\d{4})|\d{3}[Xx])$)$/; 
    //如果通过该验证,说明身份证格式正确,但准确性还需计算 
    if (regIdCard.test(identity)) { 
      if (identity.length == 18) { 
    var idCardWi = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2); //将前17位加权因子保存在数组里 
    var idCardY = new Array(1, 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2); //这是除以11后,可能产生的11位余数、验证码,也保存成数组 
    var idCardWiSum = 0; //用来保存前17位各自乖以加权因子后的总和 
    for (var i = 0; i < 17; i++) { 
     idCardWiSum += identity.substring(i, i + 1) * idCardWi[i]; 
    
    var idCardMod = idCardWiSum % 11;//计算出校验码所在数组的位置 
    var idCardLast = identity.substring(17);//得到最后一位身份证号码 
    //如果等于2,则说明校验码是10,身份证号码最后一位应该是X 
    if (idCardMod == 2) { 
     if (idCardLast == "X" || idCardLast == "x") { 
    
     } else {
                    layer.tips('身份证填写有误,请重新填写','#identity');    
      return false
      //alert("身份证号码错误!"); 
     
    } else
     //用计算出的验证码与最后一位身份证号码匹配,如果一致,说明通过,否则是无效的身份证号码 
     if (idCardLast == idCardY[idCardMod]) { 
    
     } else {
                    layer.tips('身份证填写有误,请重新填写','#identity');
      return false
      //alert("身份证号码错误!"); 
     
    
      
     } else
      layer.tips('身份证填写有误,请重新填写','#identity'); 
      return false
     }